OGEON - otázky a odpovědi o vodě a působení OGEONU

Otázky a odpovědi

Jakou roli má voda od počátku života jako takového?

Vše ve Vesmíru je založeno na dostředivém (koncentrickém) pohybu a tím je zajištěna jeho soudržnost – vše se nalézá v labilní rovnováze a voda jako energo-informační médium spojuje všechny úrovně Bytí napříč celým Universem – od nejzazších fyzických úrovní na jeho periferii až po nejhlubší vrstvy k Prvotnímu Zdroji všeho, co je.

Kosmos (ze starořeckého „řád“) je založený na informaci. Na počátku byla kompletní informace o architektuře Vesmíru zakódována do původní, komplexně strukturované vody s universální krystalickou podstatou (posvátná geometrie). Byly do ní naprogramovány všechny formy budoucích organismů i s jejich evoluční cestou k nezávislosti na vodním prostředí. Tím byl spuštěn impulz vývoje života.

Voda má tedy především energetickou a informační povahu a jakožto energo-informační rozhraní umožňuje na základě informací v ní uložených, vznik všech živých forem.

Aby to vše fungovalo, musí být zachován předpoklad, že voda bude moci uplatňovat svůj přirozený pohyb, protože jenom tak může uchovat a rozvíjet svůj vnitřní potenciál v podobě schopnosti vytvářet struktury klastrů, jakožto určitý druh paměti a úložiště dat.

 

Jak má vypadat životadárná voda?

Prvotním předpokladem pro to, aby voda byla životodárná a mohla plnit svůj účel, je její vnitřní molekulární struktura. Jedná se o způsob, jak jsou její molekuly vůči sobě organizovány – jak se dokáží seskupovat do různých typů formací, tzv. klastrů. Ty pak umožňují zapsaní informací do vody jako na magnetofonový pásek.

 

Do jaké míry je zařízení OGEON schopné vodu klastrovat?

OGEON funguje dostředivě a konfiguruje vodní klastry do nejjemnějších struktur až na hranici plazmy. Tím vzniká úplná míra uspořádanosti, jako projev původní přirozenosti. 

 

Proč je míra struktury vody tak zásadní?

Vezmeme-li v úvahu, že jedním ze základních bezpečnostních protokolů života na Zemi je jeho diversita neboli rozmanitost forem, pak je jasné, že čím méně strukturovaná voda bude, tím menší rozmanitost organismů bude moci podporovat a naše společné životní prostředí tak bude stále více nestabilní a přírodní podmínky pro existenci se budou stále zhoršovat.

To znamená, že čím strukturovanější voda, tím bohatší biodiverzita. A čím bohatší druhová rozmanitost, tím větší stabilita životního prostředí.

 

Jaký vliv má strukturovaná voda na živé organismy?

Jedině strukturovaná voda může na molekulární úrovni utvářet strukturu podobnou DNA, což znamená, že bez vody by spirála DNA nemohla existovat.

Voda rozvíjí jakýkoliv biologický program prostřednictvím látkové výměny a čím strukturovanější je, tím její energo-informační potenciál roste, stává se reaktivnější, zvyšuje se její aktivita i datová kapacita, zrychluje se datový přenos a takto okamžitě aktivuje celý organismus se všemi jeho systémy. Několikanásobně navyšuje koncentrace mikroelementů a bílkovin v organizmech = pevnější stavba až do plné kapacity. S narůstající mírou její vnitřní organizovanosti klesá její spotřeba, čehož můžeme prakticky využít kupříkladu při pěstování rostlin. Čím jemnější a komplexnější je její struktura, tím větší efektivitu metabolismu je schopná vyvolat. V rámci programu látkové výměny zajišťuje v živých organismech další životně důležitou věc a tou je detoxikace neboli vnitřní očista.

Voda je nejefektivnějším rozpouštědlem na naší planetě a v rámci metabolismu na sebe dokáže velice účinně navázat veškerý toxický odpad – ať už v podobě syntetických látek, těžkých kovů nebo metabolických produktů.

 

Jak to funguje na buněčné úrovni?

Rozhodující v tomto procesu je opět pohyblivost jejích molekul, která zvyšuje mimo jiné také elektrický potenciál buněk a dokonalejší regeneraci buněčného jádra.

Čím jemněji je voda vnitřně strukturovaná, tím účinněji čistí mezibuněčný prostor a tím větší a rychlejší datový přenos můžeme uskutečnit. Se vzrůstající strukturou vody jsou její molekuly pohyblivější, jejich vazebné síly jemnější, a tudíž se lépe spojují s ostatními okolními složkami.

Společně tak vytvářejí větší přechodné struktury, tzv. shluky vodních molekul, které vznikají a zanikají neuvěřitelně rychle, čímž vzniká pulzace vody. Platí pravidlo, že čím strukturovanější voda je, tím je také jemnější a tím pádem jemněji pulzuje, což zvyšuje její harmonický stav a tím tvořivěji může voda působit.

 

Lze tedy říci, že voda upravená zařízením OGEON může sehrát zásadní roli při obnově biodiverzity a nastartování života i v místech, která jsou následky lidské činnosti poškozena, či zcela zničena?

Ano, zcela určitě.

Shrnutí

Voda po úpravě OGEONU

 • Zvyšuje svůj energetický potenciál
 • Zvyšuje se pohyblivost jejích molekul
 • Stává se reaktivnější, aktivnější ve své pulzaci a narůstá její datová kapacita
 • Podporuje bohatší druhovou rozmanitost
 • Snižuje svou vlastní spotřebu
 • Nemá tendenci se přehřívat
 • Lépe udržuje stabilní pH

Působení této vody v organismech 

 • Podporuje detoxikaci a látkovou výměnu
 • Účinně navazuje toxické látky v rámci metabolismu
 • Čistí mezibuněčný prostor
 • Urychluje mezibuněčný informační přenos
 • Zvyšuje koncentrace mikroelementů a bílkovin
 • Zpevňuje vnitřní struktury organismů
 • Zásadně zvyšuje regeneraci

Použití obecně

 • Pitná voda
 • Zemědělství
 • Lesnictví
 • Vodohospodářství